Prædikestol 1

Prædikestolen er fra 1609 (høj-renaissance perioden) og er meget beslægtet med prædikestolen i Sigersted samt kongestolen i Roskilde Domkirke. Stolen er bygget i eg.

Prædikestolen har otte fag, hvoraf de tre danner en opgangsbro og adskilles ved kvindelige joniske Hermer, forestillende dyderne: Håb, Tro, Kærlighed, Klogskab, Sandhed, Styrke (to er nu uden attributer, en tredje har en bog).

I storfelternes nicheformede portaler findes relieffer af de fire elementer og evangelisterne med deres tegn, stående på postamenter eller kartoucher med latinske navne.

De tre felter på opgangsbroen viser:

Prædikestol 3

  • ”Ignis” (Ilden) en kvinde med flammebundt i hånden og flammeglorie stående ved en salamander, ligeledes i flammer
  • ”Terra” (Jorden), en kvinde med frugtdiadem, frugter i den ene hånd, stående ved en krukke med frugter
  • ”Aer” (Luften), en kvinde med håret opløst i skyer, der fylder buefeltet, heri to blæsende englehoveder og en fugl, en stork ved hendes fødder
  • ”Aqua” (Vandet), vendende ind mod væggen, en kvinde, hånden støttende mod en krukke, hvoraf vandet vælder ud. Bag hende er angivet bølger til hoftehøjde.

Af evangelisterne er:

Prædikestol 2

Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. På evangelisten Markus’ bog er årstallet 1669 angivet, som henvisende til en istandsættelse.

Buefelterne over evangelisterne er fyldt med skyer, hvori to blæsende engle, hvis ånde går ned til evangelisternes øre, altså forestillende inspirationen. 

På væggen et rygskjold med riflede pilastre, flankerende en portalfylding, hvori en kronet kartouche med reliefskåret C A, samt Christian IV’s latinske valgsprog.

Over prædikestolen en ottesiddet himmel med firdelt underside og topkartoucher omkring kerubhoveder.

På opgangen til stolen, forgyldte latinske skriftsteder i friserne:

”Prædica verbum ... 2. Thim. 42”

 ”Es. 58, Clama. . .”

På underbaldakinen er malet årsstallet 1609.