Ringsted tavlen

"Ringstedtavlen" (Tabula Ringstadiensis) et stykke pergamentpapir fra 1400 tallet. Papiret stammer fra klostret som forfattede en fortegnelse over de kongelige begravelser. I dokumentet kaldes Valdemar "denne kirkes udvider" (»ampliator hujus ecclesie«), det vil sige. at det var ham, som lod kirken udvide fra den beskedne frådstensbygning til det imponerende teglstensanlæg.

Tavlen indeholder navne på 20 personer, og indeholder en række fejldateringer og unøjagtigheder.

Den danske oversættelse lyder:

"Aar efter Guds Byrd 1130 den 7de Januar blev Sanct Knud, Hertug af Danmark, en Søn af den paa Cypern afdøde Kong Erik Eiegod, gjort til Martyr af Magnus, en Søn af Niels, dengang Konge over de Danske,  i Haraldsted Skov , og blev begravet i Ringsted foran Høialtret, der dengang stod der, i den hellige Jomfru Marias Kirke , som Svend Norbagge , Biskop af Roeskilde, havde opbygget. Men Aar 1170 blev den nævnte hellige Knud flyttet til Altret (skriinlagt) d. 25de Junii.

Ved Fødderne af denne kostelige Martyr, Øst for hans Grav ligger hans hæderkronede Søn Valdemar den Første , Udvideren af denne Kirke, som døde i Vordingborg Aar 1182 den 12te Mai efterat have regjeret 26 Aar.

Og ved hans venstre Side ligger den ædle Dronning Sophia, hans Hustru, en Datter af den svenske Konge Sverker 2 ; hun døde Aar 1198 den 13de Mai.

Til Høire for disse to ligger deres Søn Christopher, Hertug i Jylland , som døde Aar 1166 den 11te April 3.

Nedenfor dem mod Øst , men under Hvælvingerne, ligger Valdemar den Førstes Søn Knud, de Danskes og Slavernes Konge , Hertug af Pommern, hele Holsteen, og tillige af Estland , som døde Aar 1210 , men i sin Regjerings 21de Aar, den 11te November.

Ved hans venstre Side ligger hans Søster Dronning Richitza , den svenske Konge Eriks Hustru, hun døde Aar 1210 den 8de Mai.

Mod Østen ved dem ligger deres Broder Kong Valdemar, de Danskes Lovgiver, en Søn af den ovennævnte Valdemar, han døde Aar 1241 den 27 de Marts, og herskede i 39 Aar.

Og ved hans venstre Side ligger hans første Hustru Dagmar, en Datter af Kongen af Bohmen, hun døde Aar 1213 , den 24de Mai.

Og ved hans Høire ligger hans anden Hustru Beengjerd, en Datter af Kongen af Portugal og Søster til Grev Ferdinand af Flandern, hun døde Aar 1220 den 27de Marts.

Nedenfor dem mod Øst ligger Valdemar den Andens Son Valdemar den Tredie, som Aaret efter sin Kroning under en lagt i Skoven Refsnæs blev skudt ved Vaade i Foden af en Ridder med en Staalbue, og som deraf døde Aar 1231 den 28de November. 

Ved hans høire Side ligger hans Hustru Eleonora, en Datter af Kongen af Spanien, hun døde Aar 1231 den 13de Mai.

Ved deres venstre Side imod Norden ligger Knud, Hertug af Laaland , en Søn af Kong Valdemar II ., han døde Aar 1260 den 15de October.

Og hos ham ligger hans Søn Erik, Hertug af Halland, som døde Aar 1304.

Ved Fødderne af disse (ligger) Junker Valdemar, en Søn af Kong Christopher , Valdemar den Andens Søn, han døde den 21de December.

Dernæst mod Øst hviler den hellige Kong Erik, en Søn af Kong Valdemar den Anden, han som blev myrdet
og nedsænket i Slien Aar 1250 den 9de August, i sin Regjerings tiende Aar, men blev ført til Ringsted fra Slesvig ved sin Broder Christopher, de Danskes Konge, i Aaret 1257.

Ved Fødderne af den hellige Erik ligger Kong Erik, Søn af den i Finderup Aar 1236 dræbte Kong Erik, denne Eriks Søn døde Aar 1319 den 13de November efter at have hersket i 33 Aar.

Og ved hans venstre Side ligger hans Moder Dronning Agnes, den i Viborg begravede Kong Eriks Hustru, en Datter af Albert, Markgreve af Brandenborg, hun døde Aar 1300 den 29de September.

Men ved den samme Eriks høire Side ligger hans Hustru Ingeborg, en Datter af den svenske Konge Magnus, hun døde Aar 1319 den 5te April.

Og nær ved hende mod Sønden ligger hendes Broder Birger , Konge af Sverige , som døde Aar 1321 d. 31te Mai.

Og hos ham ligger hans Hustru Margrethe, en Datter af fornævnte Kong Erik og Agnes, hun døde Aar 1341 d. 2den Marts .
Deres Sjæle hvile i bestandig Fred. Amen!

Den lantiske indskrift lyder:

"Anno domini. M. C. XXX. VIIO. Idus Ianuarii Sanctus Kanutus dux dacie filius regis Erici egothæ in Cypro mortui martirisatus fuit a Magno filio Nicolai tunc regis Danorum in silua Hairlstæthæ et sepultus est Ringstadis ante summum altare qvod tunc ibi erat in ecclesia beate Marie virginis quam edificauit Zweno Noricus episcopus roskildensis Sed anno domini. M. C. LXX dictus sanctus Kanutus ad aram est translatus. VIIO kal. Iulii.

Ad pedes istius preciosi martiris ad orientem sepulchri sui iacet gloriosus filius suus Waldemarus primus ampliator huius ecclesie qvi obiit uordingburch. anno domini. M. C. LXXXII. IIII . idus Mai. qui regnavit annis XXVIO.


Et ad eius sinistram iacet nobilis regina Sophia vxor sua filia Swerchonis regis Suecie . qve obiit anno domini. M. C. XCVIII . III . idus maii.


Ad dextram istorum iacet filius ipsorum Christoferus dux lucie. qvi obiit anno domini. M. C. LXVI. II10 idus aprilis.


Infra istos ad orientem sed infra valuas iacet Kanutus filius Waldemari primi rex danorum ac sclauorum pomeraneorum ac totius Holtzatie . sed et dux Estonie. qvi obiit anno domini. MCC. Xº. anno vero regni sui XXI. III . idus nouembris.


Ad cuius leuam iacet soror sua Rikizæ regina vxor Erici regis suecie qve obiit anno domini M. cc . XO. VIII . idus maii.


Ad orientem citra istos iacet frater eorum Waldemarus rex legislator danorum filius Waldemari antedicti qui obiit anno domini. MCCXLI VI kal. aprilis . et regnauit XXXIX annis .


Et ad leuam eius iacet prima vxor sua Dagmar filia regis Bohemie. qve obiit anno domini. M. CC. XIII . IX kal. Junii.


Et ad dextram eius iacet vxor sua secunda Beringera filia regis portugalie soror Sernandi comitis flandrie. que obiit anno domini. MCC. XX VI⁰ kal. aprilis .


Infra istos ad orientem iacet Waldemarus tercius filius Waldemari secundi qui seqventi anno post coronationem suam in venacione in silua resnes per militem de balista casu percussus in pede obiit anno domini. MCCXXXI. IIIIo kal. decembris.

Ad dextram eius iacet vxor sua Elienor filia regis hispanie . que obiit anno domini. Mo. CCO XXXI 30 idus maij.


Ad sinistram istorum versus septentrionem iacet Kanutus dux lalandie filius regis Waldemari. II' . qvi obiit anno domini. MCCLX idus octobris .


Et cum ipso iacet filius eius Ericus dux halandie. qvi obiit anno domini. MCCCº. iiijo .


Ad pedes istorum domicellus Waldemarus filius Christofori regis filii Waldemari secundi qvi obiit XIIO kal. ianuarii


Deinde ad orientem reqviescit beatus Ericus rex filius regis Waldemari secundi qvi interfectus est et submersus in sliæ anno domini MCCLO. V. idus augusti anno regni sui Xo sed translatus Ringstadis de slæswigh per fratrem suum christoforum regem danorum sub anno domini MCCLVII .


Ad pedes beati Erici iacet Ericus rex filius Erici regis interfecti in findrup MCCXXXVI. Cuius Erici filius obiit anno domini MCCCXIX idus nouembris . qvi regnauit annis XXXIII .


Et ad sinistram suam iacet mater sua Agnes regina vxor regis Erici wibergis sepulti filia Alberti marchionis brandenburgensis qve obiit anno domini MCCC. III kal . octobris .


Sed ad dextram eiusdem Erici iacet Ingeborgh vxor sua filia Magni regis suecie qve obiit anno domini MCCCXIX nonis aprilis .


Et iuxta eam ad austrum iacet germanus suus Birgerus rex suecie qvi obiit anno domini MCCCXXIO pridie kal. Junii.


Et cum eo iacet vxor sua Margareta filia regis Erici et Agnetis predictorum. Qve obiit anno domini millesimo . CCCXLI VI Nonas Martii.


Horum anime Reqviescant in pace perpetua.
Amen.

 

Under Ringsted tavlen hænger en blyplade fundet i Valdemar den 1 (den store) grav - læs mere om denne her.